ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Kehtib alates: 25.05.2018

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas AS Eesti Meedia (registrikood 10184643, aadress Maakri 23a, 10145 Tallinn) ja tema gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi Eesti Meedia kontsern) töötlevad oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Eesti Meedia Kontserni Teenuseid, Veebilehti või osalenud Eesti Meedia Kontserni poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Eesti Meedia Kontsernile, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Eesti Meedia Kontserni Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

Käesolevad Põhimõtted ei käi Eesti Meedia Kontserni väljaannetes avaldatud artiklites sisalduvate isikuandmete kohta. Eesti Meedia Kontsern töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel ning kuigi andmesubjektidel on ka neis olukordades õigus isikuandmete kaitsele, ei ole käesolevad Põhimõtted koostatud seda silmas pidades.

 

 1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted
  • Eesti Meedia – AS Eesti Meedia (registrikood 10184643, aadress Maakri 23a, 10145 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;
  • Eesti Meedia Kontsern – Postimees ja selle uudisteportaalid eesti, vene ja inglise keeltes; Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees ja nende uudisteportaalid, nädalakiri Maa Elu ja ajakirjad Osuti, 60+ ning Koolilõpp; Meelelahutusveebid Elu24 ja venekeelne Limon, lisaks enam kui kümme teemaportaali; Raadiojaamad Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoe Radio ja DFM; Telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits; Uudisteagentuur BNS; Kirjastus Post Factum; AS Kroonpress; Otsepost Target Master; Allepal OÜ (soov.ee, osta.ee, KV.EE, metsaoksjon.ee) ja Kinnisvaraportaal AS (City24.ee); SIA TVNET; SIA LETA; 15min UAB; UAB Diginet LTU; BNS Leedu.
  • GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);
  • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;
  • Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;
  • Leping – Eesti Meedia Kontserni ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või paberlehe tellimuse ning maksab selle eest Eesti Meedia Kontsernile tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Eesti Meedia Kontserni ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse postitada Veebilehel ilmuvate artiklite kohta kommentaare;
  • Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Eesti Meedia Kontserni poolt kättesaadavaks tehtud, nt Eesti Meedia Kontsernile kuuluvate väljaannete tellimine, artiklite kommenteerimine, artiklite lugemine, uudiskirjade tellimine, Eesti Meedia Kontserni kuulvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;
  • Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;
  • Veebileht – postimees.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid, secure.pmo.ee, kliinik.ee, targetmaster.ee, metsaoktsjon.ee ning Eesti Meedia Kontserni hallatavad mobiilirakendused.
 2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid
  • Eesti Meedia Kontsern kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:
   • Kasutaja edastab ise Eesti Meedia Kontsernile oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);
   • Eesti Meedia Kontsern kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);
   • Eesti Meedia Kontsern saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Eesti Meedia Kontsern ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Eesti Meedia Kontserni poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;
  • Eesti Meedia Kontsern Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:
   • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
   • kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
   • Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);
   • IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

 

 1. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
  • Eesti Meedia Kontsern Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
   • Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt
  • Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Eesti Meediale vastava päringu;
  • Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;
  • Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.
   • Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt
  • Eesti Meedia Kontserni hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;
  • Kasutajale Eesti Meedia Kontserni ning Eesti Meedia Kontserni partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Partnerpakkumiste kategooriad: meelelahutus, kultuur, sport, tervis ja vaba aeg;
  • Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Eesti Meedia Kontsernile edastanud oma e-posti aadressi;
  • Eesti Meedia Kontserni poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.
   • Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi alusel, nt
  • Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;
  • Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi üles;
  • Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.
   • Eesti Meedia Kontserni seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt
  • seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;
  • seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;
  • Eesti Meedia Kontserni seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.
   • Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Eesti Meedia Kontserni või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
   • Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

 

 1. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)
  • Eesti Meedia Kontsern kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Eesti Meedia Kontsern on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
  • Eesti Meedia Kontsern kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Eesti Meedia Kontserni kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Eesti Meedia Kontserni korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad.
  • Kasutajatel on õigus nõuda Eesti Meedia Kontsernilt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

 

 1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
  • Eesti Meedia Kontsern edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Eesti Meedia Kontsern on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Eesti Meedia Kontsernil on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.
  • Eesti Meedia Kontsern edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
   • Postiteenuse osutajale tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine, Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek;
   • Eesti Meedia Kontserni kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Eesti Meedia kontserni kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
   • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Eesti Meedia Kontserni seadusjärgse kohustuse täitmine;
   • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Eesti Meedia Kontserni ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Eesti Meedia Kontserni seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
   • võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Eesti Meedia Kontserni ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Eesti Meedia Kontserni õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi üles.

 

 1. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse
  • Eesti Meedia Kontserni edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Eesti Meedia Kontsernil on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Eesti Meedia Kontsern sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.
 2. Isikuandmete säilitamine
  • Eesti Meedia Kontsern säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Eesti Meedia Kontserni õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.
  • Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Eesti Meedia Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:
   • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
   • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
   • Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele;
   • Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat.

 

 1. Turvalisus
  • Eesti Meedia Kontsern võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  • Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
  • Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Eesti Meedia Kontserni teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Eesti Meedia Kontsern saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  • Eesti Meedia Kontsern ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

 

 1. Kasutaja õigused ja kohustused
  • Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Eesti Meedia Kontserni poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:
   • taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
   • nõuda Isikuandmete parandamist;
   • nõuda Isikuandmete kustutamist;
   • nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Eesti Meedia Kontsern Töötleb neid õigustatud huvi alusel;
   • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
   • esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
   • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
  • Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Eesti Meedia Kontserniga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.
  • Eesti Meedia Kontsernil on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
  • Eesti Meedia Kontsern vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Eesti Meedia Kontserni Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Eesti Meedia Kontserni vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Eesti Meedia Kontsern ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.
  • Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Eesti Meedia Kontsern kas:
   • küsida mõistlikku tasu; või
   • keelduda taotletud meetmete võtmisest.
  • Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
   • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
   • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
   • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
   • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Eesti Meedia Kontserni seadusest tulenevat kohustust;
   • tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.
  • Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Eesti Meedia Kontsern ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:
   • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
   • selleks, et täita Eesti Meedia Kontserni seadusest tulenevat kohustust;
   • selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
   • Eesti Meedia Kontsernil on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.
  • Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.
  • Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Eesti Meedia Kontserni hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Eesti Meedia Kontserni sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Eesti Meedia Kontsernile esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
  • Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Eesti Meedia Kontserni oma Isikuandmete muutumisest.
  • Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 

 1. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel
  • Eesti Meedia Kontsern teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Eesti Meedia Kontserni või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Eesti Meedia Kontserni arvates Kasutajat huvitada võiks.
  • Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
  • Eesti Meedia Kontsern kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Eesti Meedia Kontsernile turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Eesti Meedia Kontserni poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Eesti Meedia Kontserni küpsiste kasutamise tingimusi.
  • Eesti Meedia Kontsern ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Eesti Meedia Kontsernile edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

 

 1. Põhimõtete muutmine
  • Eesti Meedia Kontsernil võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Eesti Meedia Kontserni isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Eesti Meedia Kontserni Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

 

 1. Kontaktandmed
  • Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Eesti Meedia Kontserni vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Eesti Meedia Kontserni poole järgmistel kontaktidel:

E-post:
Postimees: isikuandmed@eestimeedia.ee
KV.ee: klienditugi@kv.ee
City24.ee: klienditugi@city24.ee
Metsaoksjon.ee: info@metsaoksjon.ee
Osta.ee: klienditugi@osta.ee
Soov.ee: soov@soov.ee
BNS: bns@bns.ee

Postiaadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn, Eesti